Посімейний список

В кінці XIX століття в Російській Імперії для обліку населення були розповсюджені «Посімейні списки» – документи, споріднені з ревізькою казкою. Вони були запроваджені в 1858 році, але більш активно їх почали використовувати після 1874 року, коли було запроваджено загальну військову повинність. Складали ці списки по товариствам (наприклад міщанському, селянському) та по віросповіданню (христиани, іудеї).

Цей документ був друкованим бланком, в який вносили дані про членів родини. Щорічно туди ж вносили доповнення та правки (про народження, смерті, шлюби, службу в армії). Коли бланк зношувався – його змінювали на новий, приблизно раз у десять років. Найчастіше бланки посімейних списків зберігались у вигляді книжок, зшитих з багатьох списків.

Найдокладніше та найточніше вносили інформацію про чоловіків, про жінок, як і в ревізьких казках, даних було мало.

Посімейних списків зберіглося мало, це везіння, якщо вдасться його знайти. Іноді, прізвища з посімейних списків можна знайти в алфавітних каталогах, наприклад, частину списків каталогізовано в ДАЖО.

Приклад посімейного списку:

Posemejny_1

Копiя Посемейнаго списка Трояновскаго мещанскаго христiанскаго общества, Житомiрскаго уезда.
Составленъ къ 1 Января 1914 г.


Переклад:
Коп
iя Посімейного списку Троянівського міщанського християнського товариства, Житомирського повіту.
Складений до 1 Січня 1914 р.

Posemejny_2

№№ семействъ по порядку: 154

№№ семействъ по ревизской сказке: 1864 г. 22 Декаб.

Прозванiе (или фамилiя), имя и отчество лиц мужескаго пола:

Сапалановскiй Степанъ Семеновъ:

Лета, показанныя въ ревизской сказке – 18;

Лета къ 1 Января того года, въ которомъ составленъ посемейн. списокъ – 67

Его сыновья:

 1. Александръ:
  Лета къ 1 Января того года, въ которомъ составленъ посемейн. списокъ – 30;
  Годъ, месяцъ и день рожденiя по метрике – 4 Iюля 1883 г.;
  Отметка о прибыли и убыли лицъ мужескаго пола после составленiя списка – Александръ Стефановъ умеръ 21 Декабря 1905 г. Вх №99 – 14 г.;
  Отметка о поступившихъ, по призыву, на действительную службу со времени составленiя посемейнаго списка и въ теченiи предшествовавшихъ шести летъ съ указанiемъ года призыва – Александръ въ призывъ 1904 г. зачисленъ въ ополченiе II разряду.
 1. Антонъ:
  Лета къ 1 Января того года, въ которомъ составленъ посемейн. списокъ – 20;
  Годъ, месяцъ и день рожденiя по метрике – 4 Iюня 1893 г.
  Отметка о поступившихъ, по призыву, на действительную службу со времени составленiя посемейнаго списка и въ теченiи предшествовавшихъ шести летъ съ указанiемъ года призыва – Антонъ Степановъ зачисленъ въ ополченiе II разряда, свид. 25 Окт. 1914 г. №14526

Лица женскаго пола, къ семействамъ принадлежащiя:

Степана жена Паулина Iосифова – Умерла въ 1900 г.

Его дочери:

 1. Марiянна – Замужемъ
 2. Леонiя – Замужемъ
 3. Францишка – род. 10 Августа 1886 г.

1915 года августа 6 дня. Что настоящая копiя съ подлиннымъ посемейнымъ спискомъ во всемъ верна и выдана Антону Степанову Сапалановскому вследствiе его просьбы для представления по делу о воинской повинности, въ том Трояновская Мещанская Управа свидетельствуетъ.

Председатель Управы (подпись)
Письмоводитель (подпись)
Печать: Трояновск. Мещан. Управы Житомiр. Уезда


Переклад:

№№ родин по черзі: 154

№№ родин за ревізькою казкою: 1864 р. 22 Груд.

Прізвисько (або прізвище), імя та по-батькові осіб чоловічої статі:

Сапалановський Степан Семенів:

Роки, показані в ревізькій казці – 18;

Роки на 1 Січня того року, в якому складено посімейний список – 67

Його сини:

 1. Олександръ:
  Роки на 1 Січня того року, в якому складено посімейний список – 30;
  Рік, місяць та день народження за метрикою – 4 Липня 1883 р.;
  Відмітка про прибуття та вибуття осіб чоловічої статі після складання списку – Олександр Стефанів помер 21 Грудня 1905 р. Вх №99 – 14 р.;
  Відмітка про тих що поступили, за призовом, на дійсну службу з часу складання посімейного списку та протягом шести років що передували із зазначенням року призову – Олександр під час призову 1904 р. Зарахований в ополчення II розряду.
 2. Антон:
  Роки на 1 Січня того року, в якому складено посімейний список – 20;
  Рік, місяць та день народження за метрикою – 4 Липня 1893 р.
  Відмітка про тих що поступили, за призовом, на дійсну службу з часу складання посімейного списку та протягом шести років що передували із зазначенням року призову – Антон Степанів зарахований в ополчення II розряду, свід. 25 Жов. 1914 р. №14526

Особи жіночої статі, що належать до родин:

Степана дружина Пауліна Йосифова – Померла в 1900 р.

Його доньки:

 1. Марiянна – Одружена
 2. Леонiя – Одружена
 3. Францишка – нар. 10 Серпня 1886 р.

1915 року серпня 6 дня. Що ця копiя зі справжнім посімейним списком в усьому вірна та видана Антону Степанову Сапалановському внаслідок його прохання для надання у справі про військову повинність, у тому Трояновська Міщанська Управа свідчить.

Голова Управи (підпис)
Писар (підпис)
Печатка: Троянівськ. Міщан. Управи Житомир. Повіту

0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *